Hoe werkt een gemeente bij het inkopen van zorg?

Ontdek onze 7 uitlegvideo's


In deze module leert u hoe een gemeente werkt. Hoe het besluitvormingsproces loopt rond het sociale domein, waar u in het proces invloed kunt uitoefenen en hoe de strategie, beleid en visie uiteindelijk terechtkomen in voor u relevante documenten zoals het inkoopdocument en – criteria. Dan heeft u de context te pakken om daar als aanbieder goed op aan te sluiten. Verder wordt het inkoopproces per fase toegelicht en welke inbreng u in die fasen kunt hebben. Daarnaast komen de afwegingen aan bod die u als aanbieder kunt maken. Centrale vragen zijn: ‘Past en sluit de gemeente aan bij de doelstellingen van uw organisatie en strategie?’ en ‘Hoe krijgt u daar geschikte informatie over en met wie gaat u in dialoog?’ en ‘Hoe maak ik contact en oefen ik rechtmatig invloed uit?’

Praktijkverhalen
Op de Praktijkpagina van deze website vindt u een aantal praktijkverhalen, waarbij professionals van gemeenten en aanbieders vertellen hoe zij inkoop en aanbesteden in het sociaal domein inzetten om de transformatie te versnellen. Daarbij stellen gemeenten en aanbieders documenten ter beschikking die zij hiervoor hebben gebruikt en nog steeds gebruiken.

Video 1


HOOFDSTUK 1: BESLUITVORMING IN DE GEMEENTE.

Dit onderdeel gaat in op de rol van het college van B&W (burgemeester en wethouders), de gemeenteraad met haar raadsleden, de beleidsambtenaren en de Adviesraad Sociaal Domein. Ook is aangegeven op welke manieren u informatie over de inkoop van de Wmo, Jeugdwet en participatie kunt vinden. Op de websites van gemeenten en regionale inkooporganisaties staat veel informatie. Telefonisch contact opnemen is ook mogelijk.

Video 2


HOOFDSTUK 2: VIER FASES VAN EEN INKOOPPROCES

Deze video gaat in op de verordening. Het geeft de kaders aan voor het vervolgproces van strategie, beleid, inkoopcriteria en het inkoopdocument. Bij de totstandkoming ervan is er ruimte voor de inwoners om mee te praten. Ambtenaren bereiden de verordening voor met het college van B&W en de gemeenteraad stelt hem vast. Er is ook een voorbeeld van een artikel uit een verordening opgenomen.

Video 3


FASE 1 EN FASE 2

Deze video gaat over het inkoopproces van de gemeente. Het inkoopproces bestaat uit vier dialoogfasen met aanbieders. We starten met de eerste twee fasen. Fase 1: vaststellen van de strategie en fase 2: marktanalyse en het ontwikkelpotentieel. We gaan in op de inhoud van elke fase én op de mogelijke inbreng van aanbieders in die betreffende fase.

Video 4


FASE 3 EN FASE 4

Deze video behandelt fase 3: keuzes over contract, bekostiging, toegang en het leveranciersmanagement én fase 4: de uitvoeringsfase, de fase waarin de aanbieder gecontracteerd is. We gaan ook hier in op de inhoud van de fase én op de mogelijke inbreng van aanbieders in die betreffende fase.

Video 5


HOOFDSTUK 3: MET WELKE GEMEENTEN GAAT U IN DIALOOG?

Deze video gaat in op de vraag met welke gemeenten u in dialoog gaat. Dit hangt samen met de doelstellingen die u voor de verschillende gemeenten heeft. Afhankelijk van uw doelstelling sluit u aan bij de strategie-, analyse, keuze of contractfase. Bij marktconsultaties halen gemeenten informatie op uit de markt en geven ze zelf ook de nodige informatie. Het is belangrijk dat er iemand van uw organisatie in dialoog gaat met de gemeente die thuis is in het onderwerp waar het over gaat.

Video 6


HOE KOMT U IN GESPREK MET DE GEMEENTE?

Deze video gaat in op de vraag hoe u als aanbieder in contact komt met de gemeente. Er zijn allerlei manieren om in contact te komen, zoals tijdens bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente of via de Adviesraad Sociaal domein. Ga netwerken. Het hangt ook samen met de vraag of u nieuw bent, of dat u al een contract heeft, een kleine of grote aanbieder bent of dat uw organisatie een goed idee heeft.

Video 7


HOOFDSTUK 4: RECHTMATIG INVLOED UITOEFENEN

Deze video gaat in op het rechtmatig invloed uitoefenen voorafgaand en tijdens de aanbesteding. Meld u aan voor dialoogsessies tussen twee inkoopperiodes in om input te geven. Tijdens de aanbesteding is het alleen toegestaan om via de nota van Inlichtingen vragen te stellen. Benader geen ambtenaren of wethouders over de aanbesteding. Dan wordt u uitgesloten.
Pensive ginger woman and solution search

Test uw kennis met onze quiz

Scroll naar top